Společnost Jakuba Jana Ryby (SJJR)

Společnost Jakuba Jana Ryby vznikla z popudu pana Jindřicha Háska v červnu roku 1990 v Rožmitále pod Třemšínem s cílem popularizovat dílo tohoto vynikajícího českého učitele, hudebního skladatele a národního buditele. Sdružuje příznivce Rybova umění, má sídlo v Rožmitále pod Třemšínem a v současné době má více než 200 členů, mezi nimiž jsou nebo byly i významné osobnosti: PhDr. Jiří Berkovec, hudební vědec a skladatel, Msgre PhDr. Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský a primas český, čestný občan města Rožmitála pod Třemšínem a bývalý starorožmitálský farář, Otakar Brousek st., herec, paní Alena Novotná – prapravnučka, paní Ivana Krchovová a Danuše Pelikánová – praprapravnučky a Jakub Jan Kühnel – prapraprapravnuk J. J. Ryby. Kolektivními členy SJJR se staly: Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem, Základní umělecká škola J. J. Ryby, Základní škola J. J. Ryby, spolek Svatobor, Městská knihovna manželů Tomanových Rožmitál p. Tř., Klub důchodců v Rožmitále a Spolek pro záchranu historických památek Přešticka.

Od svého vzniku vydává SJJR každoročně bulletin, v němž seznamuje své členy a příznivce s novými skutečnostmi, týkajícími se Rybova života či díla.

Jejím prvním předsedou se stal Jindřich Hásek (1947-2007), toho času vedoucí Městského kulturního střediska v Rožmitále, a vedl ji až do své rezignace v roce 1994. Tajemníkem SJJR byl od jejího vzniku až do roku 2001 Ing. Ivan Hoyer (1918-2005), jenž po předsedově rezignaci převzal každoroční přípravu bulletinu. Jeho funkci i přípravu bulletinu převzala v roce 2001 Ivana Hoyerová (*1977). Novým předsedou byl valnou hromadou 18. 6. 1994 zvolen učitel Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále, varhaník a skladatel Hubert Hoyer (*1949), dnes ředitel ZUŠJJR a regenschori farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, jenž je jejím předsedou dosud.

Jednou měsíčně se schází devítičlenný výbor SJJR, který projednává aktuální otázky týkající se rybovské problematiky. Jednou za tři roky je pak svolávána valná hromada SJJR, při níž je mj. voleno i vedení SJJR.

Z činnosti Společnosti Jakuba Jana Ryby

Podrobnější informace o činnosti SJJR lze najít v bulletinu SJJR, který je 1x ročně vydáván pro členy SJJR a další zájemce o Rybův odkaz.

SJJR se zasloužila o zasazení pamětní desky na paměť České mše vánoční „Hej, mistře…“ J. J. Ryby na stěnu kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, která byla pořízena za štědré pomoci Českého hudebního fondu podle návrhu akademické malířky Evy Springerové. Deska s textem Jindřicha Háska byla odhalena a vysvěcena 24. prosince 1990.

Další náročnou akcí, jíž se SJJR ujala, bylo přenesení pomníku Rybova nejstaršího syna Dr. med. Josefa Arnošta Ryby i s jeho pozůstatky na hřbitov do Starého Rožmitála. Místo posledního odpočinku Rybova syna navštívili v srpnu roku 1992 členové výboru a shodli se v názoru, že přenesení pomníku a obsahu hrobu by bylo nejvhodnějším řešením, neboť smutný stav hrobu v nejstarší části hřbitova na Olšanech k tomuto činu přímo vybízel. Během jara roku 1993 se podařilo nashromáždit potřebné finanční prostředky a získat vhodné hrobové místo na starorožmitálském hřbitově. Za pomoci člena klubů Za starou Prahu a Svatoboru ing. Petrouška (†1992) byl dojednán termín exhumace i transportu pískovcového pomníku na 26. květen 1993. Při exhumaci, jíž byl přítomen tajemník SJJR ing. Ivan Hoyer, však překvapivě nebyly nalezeny žádné tělesné pozůstatky, ač byly do tohoto hrobu kromě Rybova syna postupně pohřbeny ještě jeho manželka Rosalie a dcery Rosalie a Anna. Domněnka, že obsah hrobu byl přenášen jinam, nebyla zatím potvrzena. Odvoz ostatků se tedy nemohl konat a z Olšan byl do Starého Rožmitála převezen pouze pomník, kde byl pomocí jeřábu 28. května usazen.

V dalších dnech pak byla do hrobu uložena urna s prstí a třísky rakve z Olšanského hřbitova a hrob byl uzavřen. 19. června 1993 pak SJJR uspořádala pietní vzpomínku, kde o životě a zásluhách dr. Josefa Arnošta Ryby promluvil tajemník ing. Ivan Hoyer. „Hrob“ Josefa Arnošta Ryby je pro svoji výhodnou polohu ve stejné řadě jako hrob jeho otce hojně navštěvován. Rybův syn je zde vzpomínán a péčí o jeho „hrob“ rožmitálští jen dokazují, že si umějí vážit člověka, který sice svůj život strávil v Praze, ale jehož rodištěm byl Rožmitál.

V roce 1996 vydala SJJR Kalendárium Jakuba Jana Ryby od PhDr. Jiřího Berkovce, jenž je jejím členem a každoročně do bulletinu přispívá svými články.

V témže roce i barevnými fotografiemi doplněnou publikaci „Hej, mistře…“ k dvoustému výročí České mše vánoční, v níž byli mimo jiné vzpomenuti i všichni, kteří se účastnili jejího provedení v Rožmitále a v okolí. V této publikaci byla též nastíněna problematika náročné opravy starorožmitálských varhan, která započala v následujícím roce.

V roce dvoustého výročí vzniku České mše vánoční – v roce 1996 – byla Českou národní bankou vydána pamětní stříbrná mince v hodnotě 200.- Kč. Z více než třiceti předložených návrhů, které byly vyhodnoceny za účasti tajemníka SJJR Ing. Ivana Hoyera a člena výboru SJJR ak. arch. Františka Bureše, byla pak vybrána varianta sochaře Ladislava Kozáka z Prahy. Vedle troubícího anděla na hvězdném nebi je zde zobrazen i kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a vše je doplněno příslušným textem k dvousetletému výročí mše.

V roce 2000 získala SJJR darem tři drobné archiválie odkazující k osobě Jakuba Jana Ryby, mezi nimiž přední místo zaujal autograf Rybovy Kantáty z roku 1812. Původní Rybův německý text byl přebásněn do češtiny a díky společnému úsilí hudebníků z Rožmitála a okolí toto dílo zaznělo při koncertě v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, který byl vyvrcholením valné hromady SJJR 27.10.2001. Vedle Kantáty zazněl při koncertě i Rybův Hymnus Ecce quomodo moritur justus pro smíšený sbor s doprovodem dvou lesních rohů, objevený spolu s Rybovou knihou Libellus caeremonialis ... z r. 1795 na starorožmitálské faře v roce 1976.

V roce 2000 byly v Rožmitále také natáčeny záběry k dalšímu dílu televizního cyklu Potomci slavných režiséra a scénáristy Václava Filipa, který měl být věnován potomstvu Jakuba Jana Ryby. V pořadu vystoupili i členové SJJR. O vánočních svátcích téhož roku byl pořad odvysílán a dočkal se velkého ohlasu.

Začátkem roku 2002 SJJR navázala spolupráci s flétnistou Janem Ostrým, který projevil zájem o realizaci dvou dosud téměř neznámých flétnových kvartetů Jakuba Jana Ryby, z nichž první C dur vydal tiskem v roce 1980 Supraphon a druhý F dur nebyl dosud nikdy vydán. SJJR si vyžádala autograf tohoto díla z Muzea české hudby a toto dílo bylo přepsáno na počítači a čekalo na své vydání. Flétnista Jan Ostrý zamýšlel nahrát tato díla na CD, ale k tomu byly třeba nemalé finanční prostředky. V počátcích své existence vydala SJJR též notové materiály s Rybovými skladbami, které dosud nevyšly tiskem (např. písně Na Čechy, Klavír, Ukolébavka, varhanní skladby, skladby pro cemballo aj.). jednalo se však pouze o xeroxové otisky opisů Rybových skladeb od dr. Berkovce a p. Bohumila Zavřela. SJJR nadále zvažuje možnost vydat noty některých Rybových děl tiskem.

V roce 2003 byla také zrealizována živá nahrávka České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitála a okolí. CD zachycuje provedení skladby při mši svaté ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 24. 12. 2003.

V roce 2004 začala SJJR usilovat o opětovné vydání Rybovy životopisné stati Mein musikalischer Lebenslauf, který byl poprvé a naposledy vydán v r. 1946 v překladu dr. Ireny Janáčkové. Na doporučení čestného člena SJJR a muzikologa PhDr. Jiřího Berkovce výbor v roce 2005 nakonec rozhodl nevydávat přetisk původního vydání, ale ve spolupráci s Národní knihovnou a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, kde je originál uložen, vydat nový překlad díla včetně jeho faximile a přepisu z německého kurentního písma do latinky. Kniha vyšla v roce 2005 u příležitosti 240. výročí Rybova narození (*26.10.1765 v Přešticích). Původní Rybův text znamenitě přeložila PhDr. Věra Smolová. V roce 2006 byla konečně realizována nahrávka Rybových kvartetů. Renomované hudební vydavatelství Naxos vydalo CD, které jako vůbec první přináší nahrávku všech 4 dochovaných Rybových kvartetů (2 flétnových a 2 smyčcových). Poněvadž buklet i obálka CD nebyly k dispozici v české verzi, nechala SJJR na své náklady vytisknout speciální „rožmitálský“ obal s českým bukletem.

V roce 2006 vydala SJJR ve spolupráci s nakladatelstvím Titanic pohlednici s Rybovou mohylou, místem Rybova skonu.

V roce 2007 navázala SJJR spolupráci s violoncellistou Petrem Pitrou, který projevil zájem nastudovat Rybův Koncert pro violoncello z roku 1800. Dílo bylo přepsáno z původního autografu uloženého v hudebním oddělení Národního muzea a bude provedeno v den 243. výročí narození Jakuba Jana Ryby – 26. října 2008 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže. Tentýž den se také uskuteční valná hromada SJJR.

SJJR si též dala za úkol pátrat po možných potomcích J. J. Ryby. Výrazných úspěchů dosáhla především díky obětavému archivnímu bádání Ing. Ivana Hoyera.

Členové SJJR, zvláště jejího vedení se účastní různých rozhlasových a televizních pořadů, odpovídají na četné dopisy a snaží upozorňovat na četné chybné informace pronikající na veřejnost z médií.

SJJR pořádá spolu se ZUŠJJR a ZŠ J. J. Ryby každoročně pietní vzpomínky u Rybova hrobu ve Starém Rožmitále, a to v den jeho narození - 26.10. a v den jeho smrti - 8. 4., které jsou spojovány s koncertem učitelů ZUŠ a jejich hostů v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

 
Main page Contacts Search Contacts Search